Yolların Kesişimi: Dijital İkiz

“Hayal dünyası ile gerçek dünya arasındaki farkı nasıl bilebilirsin?” — Morpheus, The Matrix

Görüntü Kaynağı: The Matrix Reloaded-WarnerBros
Dijital İkiz Konseptinin Temsili

Sektörleri dikey yelpazesindeki yöneticilerin %42'den fazlası dijital ikiz teknolojisinin faydalarını anlıyor ve %59'u 2028 yılına kadar operasyonlarına dahil etmeyi planlıyor. — BusinessWire

Digital ikiz yaklaşımının desteklediği entegrasyon düzeyleri
Dijital ikizin iş akışı ve diğer teknolojilerle ilişkisi

Air Force yöneticilerinin %75'i dijital ikizlerin kullanımına güvendiklerini ifade etmiştir. — BusinessWire

Dijital ikiz teknolojisi perakendecilerin sermaye harcamalarını %10 en aza indirmelerine, fazla stokları %5 azaltmalarına ve FAVÖK’ü (Faiz, Vergiler, Amortisman ve Amortisman Öncesi Kazanç) %1–3 oranında iyileştirmelerine yardımcı olmaktadır. — Boston Consulting Group

Akıllı şehirlerde dijital ikiz destekli çözümler 2027 yılına kadar 4,8 milyar dolara ulaşacak. — BusinessWire

Dijital ikiz teknolojileri kullanılarak binalardaki enerji tüketiminin %30 ila %80 oranında azaltılabileceği tahmin ediliyor. — Accenture

Dijital İkiz ve Yapay zekâ

2023'te, IoT’ye bağlı Orijinal Ekipman Üreticileri (OEM) için dijital ikizlerin yaklaşık %75'i beş farklı türde entegrasyon uç noktası kullanılması geklenmektedir. — Gartner

--

--

AI Specialist @Digital Transformation Office, Presidency of the Republic of Türkiye | Academics @Bahçeşehir University | http://www.ayyucekizrak.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ayyüce Kızrak, Ph.D.

AI Specialist @Digital Transformation Office, Presidency of the Republic of Türkiye | Academics @Bahçeşehir University | http://www.ayyucekizrak.com/