Veri Odaklı Yapay Zekâ

“There are things known and there are things unknown, and in between are the doors of perception.” — Aldous Huxley

Photo by Joy Tyson on Unsplash
Yapay zekâ sistemlerinin başarısında verilerden doğan riskler

“Birçok uygulama için model ve algoritma, temelde çözülmüş bir problemdir. Artık modeller belirli bir noktaya ulaştığına göre, verileri de çalışır hale getirmemiz gerekiyor.” Andrew NG

Yapay Zekâ Sistemleri = Model /Algoritma + Veri

“Yakın tarihli yayınlar incelendiğinde, makalelerin %99'unun model odaklı olduğunu ve yalnızca %1'inin veri odaklı olduğunu ortaya çıkarıyor.”Andrew NG

Burada temel zorluk, veri mühendisliğini demokratikleştirerek yeniden kullanım verimliliğini artırmakla birlikte sürdürülebilir ve tutarlı veri kümeleri oluşturmayı hızlandırmaktır.

Verinin Önemi ve Veri Odaklı Yapay Zekâ için Sistematik Yaklaşım

Veri Odaklı Yapay Zekâ için Sistematik Yaklaşım
Model ve verideki iyileştirmelerin temel sonuçlara etkisi

Tam otonom sürüş, insan sürücülerden alınan binlerce saatlik veriyle eğitilmiş en iyi yapay zekâ sistemlerimizde hala hatalarla karşılaşırken, insanlar nasıl oluyor da çok az denetimle yaklaşık 20 saatlik pratikte araba kullanmayı öğrenebiliyor?” Yann Lecun

Görsel Kaynağı
Görsel Kaynağı

🚴 Veri Odaklı Yapay Zekâ Yarışması

⛲️ Kaynaklar

Merve Ayyüce Kızrak isimli yazarın Veri Odaklı Yapay Zekâ başlıklı eseri bu Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır

--

--

AI Specialist @Digital Transformation Office, Presidency of the Republic of Türkiye | Academics @Bahçeşehir University | http://www.ayyucekizrak.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ayyüce Kızrak, Ph.D.

AI Specialist @Digital Transformation Office, Presidency of the Republic of Türkiye | Academics @Bahçeşehir University | http://www.ayyucekizrak.com/