Necip Gözüaçık, evet 50 Epoch sonuçlarını tabloda sizle paylaşıyorum. Google Colab üzerinde Change Runtime sekmesinde GPU seçmiş olduğunuza ve daha sonra ilgili kod dizini ile GPU ya balantı sağlayıp sağlamadığınızı bir kontrol edin isterseniz. Bağlantı olmadığında CPU üzerinde çalışır tabi bu yüzden daha yavaş olmuş olabilir sizin denemeniz. Teşekkürler.

Ph.D. Candidate at Yıldız Technical University | AI Researcher at Bahçeşehir University | www.ayyucekizrak.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store