Modern Dünyada Bilişsel Önyargı

“Bazı düşünceler vardır ki, onları düşünemezsiniz.“ David Eagleman

Görsel Kaynak

Bilişsel önyargılar, insanı insan yapan bir şey olarak yaygın şekilde kabul edilmektedir. Her gün, düşünce sürecimizdeki sistematik hatalar yaşama ve çalışma şeklimizi etkiler. Modern dünyada bu durum ilişkide olduğumuz ileri teknoloji ürünleri ile aramızda da oluşmaktadır.

Yaygın kullanımı olan sosyal medya araçları yapay zeka yaklaşımlarının etkin şekilde kullanıldığı tavsiye sistemleri adında sizin için kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmaktadır. Yine de algoritmaların bizim adımıza seçimlerimizi ele geçirmesine ne ölçüde izin veriyoruz ya da vermeli miyiz? Bu durumda nasıl davrandığımız incelendiğinde birkaç önyargı daha belirgin hale gelmektedir:

· Otomasyon Yanlılığı

· Google Etkisi

🤖Devamı için: https://robotic.legal/modern-dunyada-elli-bilissel-onyargi/

Sevgili Av. Selin Çetin ile çevirisini hazırladığımız Modern Dünyada 50 Bilişsel Önyargı Tablosu:

Kaynak: https://www.visualcapitalist.com/50-cognitive-biases-in-the-modern-world/

--

--

AI Specialist @Digital Transformation Office, Presidency of the Republic of Türkiye | Academics @Bahçeşehir University | http://www.ayyucekizrak.com/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ayyüce Kızrak, Ph.D.

Ayyüce Kızrak, Ph.D.

AI Specialist @Digital Transformation Office, Presidency of the Republic of Türkiye | Academics @Bahçeşehir University | http://www.ayyucekizrak.com/