Merhaba Enes Bey, pozitif geri beslemeniz için teşekkür ederim. Eğitimin başında söylenen söz çok doğru. Matematik özellikle doğrusal cebir (Linear Algebra) en azından temel seviye bilgiye sahip olmanız gerekir. Diferansiyel denklemler ve biraz da algoritma bilmeniz sizi bir ileri seviyeye taşıyacaktır. Kısaca temel diferansiyel denklemler, vektör-matris işlemleri anahtar noktalar.
Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim :)

Ph.D. Candidate at Yıldız Technical University | AI Researcher at Bahçeşehir University | www.ayyucekizrak.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store