Bilgisayarlar & Etik Ders Notları + Podcast Tavsiyeleri

Bugün toplumda baskın olan şey değişim, sürekli değişim, kaçınılmaz değişimdir. Artık sadece dünyayı olduğu gibi değil, olacağı gibi hesaba katmadan hiçbir mantıklı karar verilemez. — Isaac Asimov

Kaynak LinkedIn Paylaşımı

--

--

AI Specialist @Digital Transformation Office, Presidency of the Republic of Türkiye | Academics @Bahçeşehir University | http://www.ayyucekizrak.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ayyüce Kızrak, Ph.D.

AI Specialist @Digital Transformation Office, Presidency of the Republic of Türkiye | Academics @Bahçeşehir University | http://www.ayyucekizrak.com/