“Bilimde yeni olgular elde etmekten daha önemli olan şey, olgular üzerine yeni düşünme yolları keşfetmektir.” Lawrence Bragg

Photo by Samule Sun on Unsplash


What it is and how to measure

Photo by Gwen Weustink on Unsplash


“Öğrenmenin en önemli kısmı aslında unutmaktır.” Naftali Tishby

Kaynak: Unsplash-@joshua-Sortino


“Bazı düşünceler vardır ki, onları düşünemezsiniz.“ David Eagleman

Görsel Kaynak


“Dün, bugün ve yarın peş peşe gelmez. Sonsuz bir döngü halinde birbirlerine bağlıdırlar. Her şey birbirine bağlıdır! Hayat bir labirenttir.” H. G. Tannhaus

Görsel: Gustav Klimt — The tree of life

🤔 İnsanın makine öğrenmesi döngüsünde olması gerekli mi?


Bilgisayarlı görüde medikal görüntüler ile çalışırken dikkat edilmesi gerekenler

“Bir şeyi yalnız tek bir yönden anlarsanız onu hiç anlamamışsınız demektir.” Marvin Minsky

Görsel Kaynak: Unsplash-National Cancer Institute


“Hareket etmezsen, zincirlerini fark edemezsin.” — Tolstoy

Unsplash — Martin Adams

🚣🏻 Optik Akış Algoritması ile Yumuşak Bir Giriş


“Knowing how to think empowers you far beyond those who know only what to think.” — Neil deGrasse Tyson

Photo by Lisa Zoe on Unsplash


“Nasıl düşüneceğini bilmek, sadece ne düşüneceğini bilenlerin çok daha ötesinde olmanı sağlayacaktır.” — Neil deGrasse Tyson

Görsel


Image Source

“My life seemed to be a series of events and accidents. Yet when I look back, I see a pattern.” Benoit Mandelbrot

Why segmentation is needed and what U-Net offers

Ayyüce Kızrak

Ph.D. Candidate at Yıldız Technical University | AI Researcher at Bahçeşehir University | www.ayyucekizrak.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store