ŞU KARA KUTUYU AÇALIM: Yapay Sinir Ağları

Yapay Sinir Ağı Nedir?

Bir Sinir Hücresinin Biyolojik Gösterimi
Bir Sinir Hücresinin Matematiksel Modeli
Tek Gizli Katmanlı ve Çok Katmanlı Sinir Ağı Yapısı

Her Katmanın ve Her Katmandaki Nöronların Modele Etkisi/Katkısı Nedir?

Bir ağ modeli tasarlarken W ağırlık vektörünün değerlerini nasıl oluşturmalıyız?

Örnek sınıflar için temsil verileri

O halde SVM ya da Softmax kullanacağımıza nasıl karar vermeliyiz?

Örnek yitim hesabı gösterimi
Sınıflandırma Demo
Optimizasyon Yöntemlerinin Görselleştirilmesi

Başarımı artrımak için: Geriye Yayılım (Backpropagation)

Aktivasyon Fonksiyonları
İki Katmanlı Sınıflayıcı Demosu

Ph.D. Candidate at Yıldız Technical University | AI Researcher at Bahçeşehir University | www.ayyucekizrak.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store